Ki lehet védendő fogyasztó? A védendő fogyasztókat különleges bánásmód illeti meg. Ilyen státuszt a villamosenergia-, földgáz- és a...

Ki lehet védendő fogyasztó?

A védendő fogyasztókat különleges bánásmód illeti meg. Ilyen státuszt a villamosenergia-, földgáz- és a víziközmű-szolgáltatást igénybevevő fogyasztók kaphatnak. A kedvezményezettek lehetnek:

• szociálisan rászorulók, illetve

• fogyatékkal élők. Szociálisan védendő fogyasztó lehet, aki (vagy akinek a háztartásában élő személy)

• időskorúak járadékában részesül,

• aktív korúak ellátására jogosult,

• lakásfenntartási támogatásban részesül

ápolási díjban részesül,

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül),

• nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket,

• a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-vel bérleti jogviszonyban álló természetes személy.

Fogyatékkal élő akkor kaphat védendő fogyasztói státuszt, ha • kezelőorvos igazolja, • vakok személyi járadékában részesül, • fogyatékossági támogatásban részesül,

• lakossági fogyasztó vagy vele közös háztartásban élő személy életét vagy testi épségét közvetlenül veszélyezteti a kikapcsolás vagy a villamosenergia-ellátás megszakadása (pl. lélegeztető géphez szükségáram biztosítása).

A kétféle védendői státusz nem zárja ki egymást, a fogyasztó fogyatékkal élőként és szociálisan rászorulóként is kérheti nyilvántartásba vételét.

Fontos, hogy a vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személyt nem kell személyes körülményeinek megfelelő, különleges bá- násmódban részesíteni, ha háztartásában van olyan nagykorú személy, aki nem minősül fogyatékkal élőnek. Hogyan lehet kérelmezni a védendő fogyasztói státuszt?

A védendői státuszt a fogyasztónak kell kérelmeznie és a jogszabályokban meghatározott módon igazolnia.

Az igazolást - általában - a támogatást folyósító szerv, a támogatást megítélő szerv (pl. önkormányzat, Magyar Államkincstár) vagy a kezelőorvos adja ki, amely határozott időre szól. A védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel iránti kérelmet a fogyasztási hely szerint illetékes villamosenergia-elosztó, földgázelosztó, illetve víziközmű-szolgáltató társasághoz kell benyújtani. Amennyiben valaki egyszerre több szolgáltatás tekinteté- ben kívánja a védendő fogyasztói státuszt igé- nyelni, akkor a különböző szolgáltatók részé- re a kérelmet külön-külön kell benyújtani.

A kérelmek kitöltésében az ügyfélszolgálatokon, valamint a szolgáltatók honlapján el- érhető formanyomtatványok és tájékoztatók nyújtanak segítséget. A kitöltött formanyomtatványt a védelemre okot adó körülmény jellege szerint az igazoló szervvel vagy az orvossal kell érvényesíttetni. Általános szabály, hogy a védendő státuszt minden év március 31-ig szükséges megújítani. Ezalól két eset képez kivételt: • ha a nyilvántartásba vétel határozott időre szól, a határidő lejártát 30 nappal megelő- zően kell a megújításról gondoskodni, • azon fogyatékkal élő fogyasztók esetében, akik állapotában nem várható javulás, nincs szükség újabb igazolásra. A védendő fogyasztói státusz csak egy felhasználási helyre szólhat, amelyet az igazoláson is fel kell tüntetni - ezt a szerződő fél a saját vagy a vele egy háztartásban élő családtagja helyzetére tekintettel kérheti. A jogosultság költözés esetén az új felhasználási helyre átvihető.

Milyen kedvezmények járnak a jogszabályok alapján a védendő fogyasztóknak? Szociálisan rászorulóként: • részletfizetés (12 naptári hónapon belül egy alkalommal igényelhető, a tartozás összegének függvényében változik a részletfizetés időtartama); • fizetési haladék (12 naptári hónapon belül egy alkalommal igényelhető); • fogyasztói kérésre vagy kikapcsolás helyett előre fizetős mérő alkalmazása villamosenergia- és földgázszolgáltatásban. Fogyatékkal élőként: • havi (időközi) mérőleolvasás a felhaszná- lási helyen; • készpénzes számlakiegyenlítés a felhasználási helyen; • az általánostól eltérő, de a műszakibiztonsági előírásoknak megfelelő mérő- hely-kialakítás (pl. a mérő alacsonyabb elhelyezése); kikapcsolás alóli mentesség kizárólag azon esetekben, amikor a kikapcsolás vagy a szolgáltatás megszakadása a fogyatékkal élő egészségét, életét veszélyezteti; • folyamatos villamosenergia-ellátás biztosítása, amikor a kikapcsolás vagy a szolgáltatás megszakadása a fogyatékkal élő egészségét, életét veszélyezteti; • a számla értelmezéséhez nyújtott egyedi segítség (pl. nagyobb betűmérettel nyomtatott számla, helyszíni számlamagyarázat, számlafordíttatás); • a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott egyéb szolgáltatás. A szolgáltatók üzletszabályzatában megtalálhatók a védendő fogyasztóknál alkalmazott, választható szolgáltatások. Az érintett fogyasztónak nyilatkoznia kell, mely szolgáltatásokra tart igényt. Az előre fizetős mérés szabályai Az elosztók csak a szociálisan védendő fogyasztóknál kötelesek előre fizetős - feltöltős - mérőt díjmentesen felszerelni. A "feltöltős mérőt ugyanakkor bárki igényelheti, de ilyenkor - amennyiben a mérőcseréhez az elosztó hozzájárul - a felszerelés és a mérő költsége a felhasználót terheli. Az előre fizetős mérő felszerelését kérheti a szociálisan védendő fogyasztó, de a szolgáltató is előírhatja annak alkalmazását, amennyiben a fogyasztó hátralékot halmoz fel és a szolgáltatóval kötött fizetéskönnyítési megállapodást nem tartja be. A szociálisan rászoruló védendő fogyasztó is kikapcsolható a szolgáltatásból abban az esetben, ha a szolgáltató részletfizetéssel, illetve fizetési haladékkal kapcsolatos egyeztetése nem vezet eredményre, és a fogyasztó nem működik együtt az előre fizetős mérő felszerelésével kapcsolatban. Az előre fizetős mérő feltöltése a fogyasztó feladata, ennek szabályairól a szolgáltató ad tájékoztatást. Ha a fogyasztó önkormányzattól vagy más szervezettől támogatást kap, az is fordítható feltöltőkód vásárlására. Amenynyiben a fogyasztónak tartozása van, a szolgáltató a feltöltések összegének egy részét a tartozás rendezésére fordíthatja.

A tartozás rendezésére fordítandó összeg: • villamosenergia-szolgáltatás esetén: 75.000 Ft alatti tartozásnál az aktuális feltöltés összegének 25%-a, 75.000 Ft feletti tartozásnál 50%-a; • földgázszolgáltatás esetén: 150.000 Ft alatti tartozásnál az aktuális feltöltés öszszegének 25%-a, 150.000 Ft feletti tartozásnál 50%-a. Nem csak a védendő fogyasztó kérhet segítséget Fizetési nehézség esetén bármely fogyasztó kérhet fizetési haladékot vagy részletfizetési lehetőséget. A szolgáltató nem köteles biztosí- tani ezt a lehetőséget, mérlegelheti döntését például annak függvényében, hogy milyen előzményei voltak a fogyasztó fizetési készsé- gének és lehetőségeinek. A lakossági felhasználó akkor is kérhet védendő fogyasztói státuszt, ha a szolgáltató számlatartozás miatti fizetési felszólítást küld a ré- szére. A szolgáltató az adott naptári évben elsőként kiküldött felszólításában köteles a felhasználót résztelesen tájékoztatni a védendő fogyasztói státusz kérelmezésének lehetősé-géről. A kérelem elbírálása alatt a felhasználó mentesül a kikapcsolás alól, ha azonban ké- relme elutasításra kerül, a lejárt tartozásra tekintettel a kikapcsolás végrehajtható. Ha a fogyasztó sérelmezi kérelmének elutasítá- sát, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz fordulhat. A szolgáltatókon kívül segítség kérhető a települések önkormányzatától, illetve a lakó- környezetében elérhető szociális segélyező szervezeteknél. A lehetőségekkel kapcsolatosan érdeklődjön a lakóhelye szerinti önkormányzat szociális osztályán! Fontos, hogy fizetési nehézségét mielőbb jelezze a szolgáltatónál, hogy a kedvezmények lehetőségeivel még élni tudjon. Fizetési nehézség esetén a számla érkezését követően haladéktalanul - még a fizetési határidő letelte előtt - forduljon a szolgáltatóhoz, és kérjen részletfizetést vagy érdeklődjön a lehetőségekről!

Forrás : mekh.hu

ÉRTÉKELD A MUNKÁNKAT EGY LÁJKKAL, ÉS OSZD MEG MÁSOKKAL IS! KÖSZÖNJÜK!